Kostrzewa kocioł na pelet Twin Bio NE 12kW - WYSYŁKA GRATIS

od 9500,00 PLN

Twin Bio NE

Legitymuje się atestem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasą energetyczną A+, a także sprawnością energetyczną i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 i ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189. Atest ekoprojektu Akredytowanego Instytutu Badawczego Przemysłu Maszynowego w czeskim Brnie respektowany jest przy ubieganiu się o dotację w ramach programu Czyste Powietrze.

Konstruktorzy producenta KOSTRZEWA stworzyli urządzenie będące połączeniem bezusterkowości i perfekcyjności. Kocioł dopasowany jest do spalania naturalnej biomasy w postaci pelletu, a także owsa.


Urządzenie składa się z czterech połączonych ze sobą części:

 • Korpusu kotła – wytworzonego zgodnie z technologią 3xT (time,turbulator, temperature)
 • Sprawdzonego rozwiązania - palnika Platinum Bio – zezwalającego na automatyczne spalanie pelet i owies.
 • Automatyki Platinum Bio ecoMAX 860P-S Simple z graficznym panelem operatorskim zainstalowanym we frontowej izolacji kotła. Ma ona za zadanie regulację pogodową jednego obiegu grzejnego + ciepłą wodą użytkową. W automatyce pozostała wykorzystana nowoczesna regulacja płomieniem i temperaturą Fuzzy Logic 2. Generacji.
 • znacznego zbiornika paliwa o objętości 290l. (z wizjerem-plexi ) tworzonego z blachy ocynkowanej,dodatkowo zabezpieczyć zbiornik przed korozją w trakcie pracy w niełatwych warunkach.

Aby obsługa kotła była jeszcze bardziej komfortowa i wygodna urządzenie zostało zaopatrzone w system OMS (operating monitoring system) kontrolujący liczba paliwa w zbiorniku oraz ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i oznajmia z znacznym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Dane są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.


Automatyka Platinum Bio ecoMAX 860P3-S-Simple - urządzenie stworzone w zaawansowej technologii, które kontroluje cykl spalania w kotle i palniku peletowym.

Automatyka steruje:

 • podajnikiem paliwa ze zbiornika
 • podajnikiem palnika
 • wentylatorem ciśnieniowym
 • zapalarką
 • pompą c.o.
 • pompą c.w.u.
 • czujnikiem poziomu paliwa
 • pompą kotłową/bufora
 • mieszaczem obwodu grzejnego - moduł B (opcja)
 • pompą cyrkulacyjną - moduł B (opcja)
 • buforem - moduł B (opcja)
 • dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł B (opcja)
 • dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł C (opcja)

Wyposażenie opcjonalne:

 • czujnik temperatury zewnętrznej
 • detektor c.o.
 • sensor c.w.u.
 • kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła
 • termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy
 • termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy
 • sensor temperatury z regulacją
 • zestaw sondy lambda EcoLAMBDA
 • dodatkowy moduł rozszerzeniowy (B,C)
 • moduł internetowy EcoNET

• samoczynny start palnika

• samoczynna modulacja palnika Fuzzy Logic II generacji

• kontrola płomienia przy pomocy fotokomórki

• niska bezwładność grzejną podczas startu i zatrzymania

• niski pobór energii elektrycznej

• kontrola temperatury pracy palnika – zagwarantuje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

• 3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów w trakcie rozpalania

• funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawień

• rozdział powietrza na pierwotne i wtórne – zniżyło emisję CO do poziomu emisji z palników gazowych i olejowych

•wkład ceramiczny- powiększa skuteczność i obniża emisyjność

• funkcja autoczyszczenia, automatycznie eliminuje osad z rusztu palnika – funkcja nie występuję w palnikach zsypowych grawitacyjnych

• owies – kompozycja palnika umożliwia spalanie owsa


WYMIENNIK

wytwarzany jest z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH grubości 4- 5 mm. Dzięki zaimplementowaniu przy projektowaniu metody 3T (time, turbulator, temperature) wymiennik jest nad wyraz nieznacznych gabarytów.

Dlaczego wybraliśmy stal?
 • uzyskiwanie maksymalnych wydajności;
 • możliwość swobodnego projektowania wysokowydajnych wymienników;
 • minimalna wrażliwość na brak wody;
 • niewielka wrażliwość na kamień kotłowy;
 • nieduża wrażliwość na nagłe zmiany temperatury.

WAŻNE!

Kocioł Twin Bio NE 12 kW pozostał przebadany w akredytowanym laboratorium badawczym i dokument Ecodesign (ekoprojektu).

Spełnia kryteria do programu "CZYSTE POWIETRZE".

 • Emisja zanieczyszczeń

Spalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy w trakcie pracy z nominalną mocą grzejną a dla kotłów grzejnych z zakresem eksploatacyjnej mocy grzejnej podczas pracy z nominalną mocą grzewczą i minimalną mocą cieplną, w czasie badań emisja nie przekracza wartości przekazanych w poniższej tabeli.

 • wydajność grzejna kotłów

Rysunek — wydajności cieplne kotła w procentach

Dla kotłów o nominalnej mocy grzejnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą skuteczność dla klasy 4 - 84% a dla klasy 5 - 89%. Dla kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą produktywność na 82%.

Badania kotłów zgodnie z normą PN 303-5:2012 mogą wykonywać tylko jednostki badawcze mające w zakresie akredytacji tę właśnie normę (polskie czy europejskie instytuty, np. Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Czechy). Potwierdzeniem uzyskanych przez urządzenie parametrów jest dokument wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. Polskie jednostki mające akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na badania kotłów wodnych opalanych paliwami stałymi:

 • LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I sprzętów grzewczYCH w Łodzi
 • INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA w Zabrzu
 • LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW, TURBIN, urządzeń grzejnYCH I ODPYLAJĄCYCH, a także EMISJI PYŁOWO-GAZOWEJ w Łodzi
 • URZĄD DOZORU technicznEGO w Warszawie